• NIEUW! – De Horizon, de online community voor docenten en studenten van Horizon Massageopleidingen.
    Wegens het coronavirus worden een aantal cursussen vanaf half april online aangeboden en kunnen gewoon doorgaan!
    We maken hierbij gebruik van de onlinemogelijkheden en aanvullend filmmateriaal, zodat je op een ontspannen manier de cursussen vanuit huis kunt volgen.
    Wij werken altijd vanuit een warm en persoonlijk contact gecombineerd met een professionele werkhouding. Dat zal online niet anders zijn.
    Door gebruik te maken van filmmateriaal en extra tijd te maken voor persoonlijke begeleiding, kunnen wij garant staan voor de hoge kwaliteit van onze lessen.
    Meer hierover lees je op onze blogpagina, maar uiteraard stellen wij onze cursisten persoonlijk op de hoogte van deze nieuwe werkwijze.Je bent van ❤️ welkom!


KLACHTENREGLEMENT

Klachtenreglement

 

Artikel 1: Definities  

Klacht: Een door klager ervaren probleem met betrekking tot het gedrag, handelen of nalatigheid van Horizon Massageopleidingen.

Klager: de cursist die zich met een klacht wendt tot de eigenaren van Horizon Massageopleidingen.

Aangeklaagde: De persoon die onderdeel uitmaakt van Horizon Massageopleidingen op wie de klacht betrekking heeft.

 

 

Artikel 2: Doelstelling                                                                                        

1. De klachtenprocedure is opgesteld om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Daarnaast is het mogelijk dat naar aanleiding van de klacht, de werkwijze van Horizon Massageopleidingen wordt aangepast om haar cursisten nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

2. De klachtenprocedure stelt de cursist in de gelegenheid een klacht over Horizon Massageopleidingen te melden.

 

3. Het doel van de klachtenprocedure is in eerste instantie het oplossen van het geschil tussen klager en Horizon Massageopleidingen en in dien noodzakelijk, in tweede instantie de kwestie (klacht) te bemiddelen bij een onafhankelijke MfN Register Mediator.

 

 

Artikel 3: Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie, de cursus, trainer of andere gebieden, horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we zorg dragen voor een snelle oplossing.

 

 

Klachten behandelen wij als volgt:

Dien uw klacht mondeling in bij het aanwezige personeel.  Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij de directie van Horizon Massageopleidingen. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens de directie van Horizon Massageopleidingen. Mocht er langere tijd nodig zijn voor eventueel onderzoek dan geven wij een tijdsindicatie af.

 

Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

 

Het spreekt voor zich dat Horizon Massageopleidingen de klacht vertrouwelijk behandelt. Bij een geschil tussen klager en Horizon Massageopleidingen kan de klacht, indien de aangeboden oplossing van Horizon Massageopleidingen door klager niet afdoende wordt bevonden, worden  bemiddeld  door een onafhankelijke derde partij.

 

De verzend-, onderzoeks- en bemiddelingskosten komen in dat geval ten laste van de klager. Mocht na onderzoek blijken dat Horizon Massageopleidingen in gebreke is gebleven en/of foutief heeft gehandeld dan worden bovengenoemde kosten aan klager vergoed.

 

Het voorleggen van de klacht aan een onafhankelijke derde partij dient binnen 2 maanden te geschieden. Dit kan niet anoniem.

Gekozen Gecertificeerd bemiddelaar : Dhr. F.A. (Rik) van der Vies onafhankelijk MfN Register Mediator / International Full Certified ADR Mediator.

De uitkomst van de bemiddeling (mediation) begeleid door de onafhankelijke derde partij is bindend voor Horizon Massageopleidingen en klager en zal schriftelijk worden vastgelegd. Op het mediatontraject is het MfN (Mediators federatie Nederland) reglement van toepassing.

 

Artikel 4: Slotbepaling
Door het indienen van een klacht, verklaart klager kennis te hebben genomen van bovenstaande klachtenregeling en zich eveneens aan de inhoud daarvan te conformeren.

De uitslag van een klachtenregeling wordt minimaal 1 jaar gearchiveerd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Horizon Massageopleidingen t.a.v. de te nemen voorzieningen.
 

Directie Horizon Massageopleidingen

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.